ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก ข้ามไปยังส่วนท้ายเว็บ ข้ามไปยังส่วนเข้าสู่ระบบ ข้ามไปยังข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้ามไปยังเมนูหลัก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

สดช. จัดงานเปิดตัว "ONDE D4D App Portal" เชื่อมโยงบริการดิจิทัล สำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability : D4D)

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงบริการดิจิทัล สำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability : D4D) โดยมีนายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (รดช.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาดังกล่าว โดยงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น "ONDE D4D App Portal" ที่เป็นศูนย์รวมบริการดิจิทัลสำหรับคนพิการ รวมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้คนพิการ ซึ่งครอบคลุมความพิการประเภทต่าง ๆ เช่น ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการได้ยิน ความพิการทางการเคลื่อนไหว และความพิการทางสติปัญญา เป็นต้น ได้แก่ ONDE D4D SMART EAR สำหรับความพิการทางการได้ยิน ONDE D4D SMART EYE สำหรับความพิการทางการเห็น ONDE D4D SMART WHEEL CHAIR สำหรับความพิการทางการเคลื่อนไหว และ ONDE D4D SMART BRAIN PRACTICE สำหรับความพิการทางสติปัญญา นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รดช. กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมเพื่อสร้างสังคมและคุณภาพชีวิต ที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม มีความรอบรู้ สามารถเข้าถึง พัฒนา และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน สดช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนผ่านเครื่องมือและกลไกต่าง ๆ รวมทั้ง จัดให้มีโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีความเป็นอยู่และมีชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งจะนำประเทศไทยพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป กลุ่มคนพิการ เป็นบุคคลที่ได้รับความสำคัญตามกฎหมาย ย่อมได้รับสิทธิเท่าเทียมในการดำรงชีวิต และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง บริการต่าง ๆ ดังนั้น เมื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าไปเท่าไหร่ การยกระดับสิทธิความเท่าเทียมทางสังคมย่อมต้องได้รับการพัฒนาไปด้วยเช่นกัน ดังนั้น การเชื่อมโยงแอปพลิเคชั่นสำหรับคนพิการจึงเป็นประโยชน์ที่ สดช. ได้คำนึงถึงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการทุกประเภท รวมไปถึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการแต่ละประเภทด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ความสำเร็จในการดำเนินงาน สดช. ได้รับความร่วมมือจากสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย สามารถดาวโหลดแอพลิเคชั่น "ONDE D4D App Portal" ได้ทาง App store และ Play store

การจัดประชุมเพื่อระดมความเห็น ประเด็น การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ และผู้สูงอ...

วันที่ (27 กันยายน 2564) นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั...

อัพเดทจำนวนคงเหลือของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดว...

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอแจ้งข้อมูลจำนวนคงเหลือของราย...

กิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด

จัดอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการทุกประเภท

จัดอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการทุกประเภท เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง

มูลนิธิคนพิการร่วมจัดกิจกรรมเพื่อความสุขแก่เด็กด้อยโอกาส

มูลนิธิคนพิการร่วมจัดกิจกรรมเพื่อความสุขแก่เด็กด้อยโอกาส

เปิดตัวสื่อการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ

เปิดตัวสื่อการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ เป็นกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานที่ช่วยเหลือคนพิการ

อุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ คงเหลือ

เครื่องคอมพิวเตอร์
0
หมวดเครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์สื่อสาร (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
0
หมวดอุปกรณ์สื่อสาร (โทรศัพท์เค...
เครื่องช่วยสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับคนพิการ
0
หมวดเครื่องช่วยสื่อสารพร้อมอุป...
เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
0
หมวดเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ด้ว...
เครื่องสแกนเนอร์
0
หมวดเครื่องสแกนเนอร์
เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์
0
หมวดเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์
อุปกรณ์ควบคุมตัวชี้ตำแหน่ง
0
หมวดอุปกรณ์ควบคุมตัวชี้ตำแหน่ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแปลสื่อสิ่งพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์หรืออักษรเบรลล์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์
0
หมวดโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแป...
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับอ่านหน้าจอ
0
หมวดโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับอ่...
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แปลภาพเป็นอักษรและมีเสียงสังเคราะห์
0
หมวดโปรแกรมคอมพิวเตอร์แปลภาพเป...
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขยายจอภาพ
0
หมวดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขยายจอภา...
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านหนังสือสำหรับคนพิการ
0
หมวดโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านหนัง...
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการพิมพ์
0
หมวดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในกา...
โปรแกรมพจนานุกรมสำหรับคนพิการ
0
หมวดโปรแกรมพจนานุกรมสำหรับคนพิ...
โปรแกรมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร
0
หมวดโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์เคลื่...
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยในการใช้คอมพิวเตอร์
0
หมวดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยใ...
ชุดอุปกรณ์สำหรับฝึกการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
0
หมวดชุดอุปกรณ์สำหรับฝึกการใช้แ...