อัพเดทจำนวนคงเหลือของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดว...

อัพเดทจำนวนคงเหลือของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดว...

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอแจ้งข้อมูลจำนวนคงเหลือของราย...