การจัดประชุมเพื่อระดมความเห็น ประเด็น การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ และผู้สูงอ...

การจัดประชุมเพื่อระดมความเห็น ประเด็น การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ และผู้สูงอ...

วันที่ (27 กันยายน 2564) นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั...