สดช. จัดงานเปิดตัว "ONDE D4D App Portal" เชื่อมโยงบริการดิจิทัล สำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability : D4D)

สดช. จัดงานเปิดตัว "ONDE D4D App Portal" เชื่อมโยงบริการดิจิทัล สำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability : D4D)

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงบริการดิจิทัล สำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability : D4D) โดยมีนายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (รดช.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาดังกล่าว โดยงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น "ONDE D4D App Portal" ที่เป็นศูนย์รวมบริการดิจิทัลสำหรับคนพิการ รวมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้คนพิการ ซึ่งครอบคลุมความพิการประเภทต่าง ๆ เช่น ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการได้ยิน ความพิการทางการเคลื่อนไหว และความพิการทางสติปัญญา เป็นต้น ได้แก่ ONDE D4D SMART EAR สำหรับความพิการทางการได้ยิน ONDE D4D SMART EYE สำหรับความพิการทางการเห็น ONDE D4D SMART WHEEL CHAIR สำหรับความพิการทางการเคลื่อนไหว และ ONDE D4D SMART BRAIN PRACTICE สำหรับความพิการทางสติปัญญา นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รดช. กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมเพื่อสร้างสังคมและคุณภาพชีวิต ที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม มีความรอบรู้ สามารถเข้าถึง พัฒนา และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน สดช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนผ่านเครื่องมือและกลไกต่าง ๆ รวมทั้ง จัดให้มีโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีความเป็นอยู่และมีชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งจะนำประเทศไทยพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป กลุ่มคนพิการ เป็นบุคคลที่ได้รับความสำคัญตามกฎหมาย ย่อมได้รับสิทธิเท่าเทียมในการดำรงชีวิต และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง บริการต่าง ๆ ดังนั้น เมื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าไปเท่าไหร่ การยกระดับสิทธิความเท่าเทียมทางสังคมย่อมต้องได้รับการพัฒนาไปด้วยเช่นกัน ดังนั้น การเชื่อมโยงแอปพลิเคชั่นสำหรับคนพิการจึงเป็นประโยชน์ที่ สดช. ได้คำนึงถึงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการทุกประเภท รวมไปถึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการแต่ละประเภทด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ความสำเร็จในการดำเนินงาน สดช. ได้รับความร่วมมือจากสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย สามารถดาวโหลดแอพลิเคชั่น "ONDE D4D App Portal" ได้ทาง App store และ Play store