ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก ข้ามไปยังส่วนท้ายเว็บ ข้ามไปยังส่วนเข้าสู่ระบบ ข้ามไปยังข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้ามไปยังเมนูหลัก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รมว. ดีอีเอส ทำบุญครบรอบ 4 ปี วันคล้ายวันสถาปนา ดีอีเอส และ สดช. มุ่งมั่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ของประชาชน

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานพร้อมนำผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ร่วมในพิธีถวายสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ณ บริเวณหน้าศาลพระพรหม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ครบรอบ 4 ปี ในวันที่ 16 กันยายนนี้ พร้อมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ชั้น 9 บริเวณสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคล

สดช.จัดประชุมระดมสมองและรับฟังความคิดเห็นแนวทางการใช้ดิจิทัลกับการทำสวนผลไม้

ดร.พรพรรณ ตันนุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการประชุม เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ผ่านกลไกของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้เครือข่ายงานวิจัยของประเทศและหน่วยงานภาคการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสร้างสรรค์ประเด็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้อง BB 202 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ดร.พรพรรณ กล่าวว่า การทำสวนผลไม้โดยเฉพาะสวนทุเรียน เป็นที่นิยมปลูกของเกษตรกร เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ แต่ทั้งนี้เกษตรกรยังมีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ปัญหาพ่อค้าคนกลางที่กดราคาผลผลิตของเกษตรกร โรคต่าง ๆ ที่เกิดกับการปลูกทุเรียน และปัญหาขาดแคลนแรงงาน การส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเกษตรมากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ช่วยทดแทนจำนวนแรงงานที่หายไปได้ รวมทั้งช่วยเพิ่มผลิตภาพ เพิ่มรายได้ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรผู้ปลูกทุเรียนให้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการเกษตร ยังมีความท้าทายในประเด็นการเข้าถึงและการปรับตัวของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ค่อนข้างมาก สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดทิศทางและวางยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาและการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลในภาคจึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน เช่น นวัตกรรมระบบหมุนเวียนน้ำในแปลงเกษตรกรรมของนายนิรันดร์ สมพงษ์ หัวหน้าชุมชนศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านเหนือ ที่ได้คิดค้นไว้เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในแปลงของเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ ซึ่งเกษตรกรที่สนใจสามารถเรียนรู้ทำเองได้ด้วยงบประมาณหลักพันบาท สดช. จึงได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน จัดทำนโยบายสาธารณะตามกระบวนการห้องปฏิบัติการนโยบายสาธารณะ (Policy Lab) โดยผ่านการทำงานร่วมกับกลไกของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เครือข่ายงานวิจัยของประเทศ หน่วยงานภาคการเกษตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ประเด็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสามารถตอบโจทย์นโยบายที่มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางได้อย่างแท้จริง สามารถหาช่องทางในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในภาคเกษตรกรรมเพื่อช่วยเพิ่มผลิตภาพในการผลิต ทำให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคส่วนต่าง ๆ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ อันเป็นเป้าหมายหนึ่งของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สดช.จัดสัมมนาระดมสมองกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สดช. จัดสัมมนาระดมสมองกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมระดมสมอง เรื่อง ยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมเพื่่อแลกเปลี่่ยนความคิดเห็นในการช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีประชาคมโลกในฐานะที่ สดช. เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดทิศทางและวางยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

สดช.จัดประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ “แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเกษตรกรผ่านกลไกของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเกษตรกรผ่านกลไกของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 2 – 3 กันยายน 2563 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. มีการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลฯ ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบนโยบายบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลสถิติ และข้อมูลข้อเท็จจริง ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายจากทุกกลุ่ม ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาควิชาการ โดยผ่านหลายช่องทางและแพลตฟอร์ม รวมทั้งการกำหนดให้มีกลไกการทดลองนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมเฉพาะ (Policy Sandbox) เพื่อประเมินความเหมาะสมของนโยบายก่อนการกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์พัฒนานโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อศึกษากระบวนการออกแบบนโยบายสาธารณะและจัดทำ DES Policy Lab และได้ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI เพื่อศึกษาผลกระทบของ Disruptive Technology ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่ภาครัฐควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเกษตรกรรม ควรสนับสนุนการลงทุนของ Startup เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตร

สดช.จัดอบรมการสร้างการรับรู้การปฏิบัติตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหาร ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤตเพื่อปฏิบัติภาระกิจและบริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการจัดอบรมโครงการ จัดอบรมการสร้างการรับรู้การปฏิบัติตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) โดยมีผู้บริหาร สดช. พร้อมตัวแทน กอง/ศูนย์/กลุ่ม เข้าร่วมการจัดอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม C-07 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

“ชัยวุฒิ” ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า “เกษตรดิจิทัล” และตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน จ.เช...

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อ...

สดช. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 5 ปี และงานเกษียณอายุราชการของเลขาธิการ (นางวรรณพร เทพห...

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐก...

อัพเดทจำนวนคงเหลือของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดว...

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอแจ้งข้อมูลจำนวนคงเหลือของราย...

การจัดประชุมเพื่อระดมความเห็น ประเด็น การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ และผู้สูงอ...

วันที่ (27 กันยายน 2564) นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั...

สดช. จัดงานเปิดตัว "ONDE D4D App Portal" เชื่อมโยงบริการดิจิทัล สำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability : D4D)

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงบริการดิจิทัล สำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability : D4D) โดยมีนายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (รดช.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาดังกล่าว โดยงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น "ONDE D4D App Portal" ที่เป็นศูนย์รวมบริการดิจิทัลสำหรับคนพิการ รวมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้คนพิการ ซึ่งครอบคลุมความพิการประเภทต่าง ๆ เช่น ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการได้ยิน ความพิการทางการเคลื่อนไหว และความพิการทางสติปัญญา เป็นต้น ได้แก่ ONDE D4D SMART EAR สำหรับความพิการทางการได้ยิน ONDE D4D SMART EYE สำหรับความพิการทางการเห็น ONDE D4D SMART WHEEL CHAIR สำหรับความพิการทางการเคลื่อนไหว และ ONDE D4D SMART BRAIN PRACTICE สำหรับความพิการทางสติปัญญา นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รดช. กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมเพื่อสร้างสังคมและคุณภาพชีวิต ที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม มีความรอบรู้ สามารถเข้าถึง พัฒนา และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน สดช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนผ่านเครื่องมือและกลไกต่าง ๆ รวมทั้ง จัดให้มีโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีความเป็นอยู่และมีชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งจะนำประเทศไทยพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป กลุ่มคนพิการ เป็นบุคคลที่ได้รับความสำคัญตามกฎหมาย ย่อมได้รับสิทธิเท่าเทียมในการดำรงชีวิต และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง บริการต่าง ๆ ดังนั้น เมื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าไปเท่าไหร่ การยกระดับสิทธิความเท่าเทียมทางสังคมย่อมต้องได้รับการพัฒนาไปด้วยเช่นกัน ดังนั้น การเชื่อมโยงแอปพลิเคชั่นสำหรับคนพิการจึงเป็นประโยชน์ที่ สดช. ได้คำนึงถึงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการทุกประเภท รวมไปถึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการแต่ละประเภทด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ความสำเร็จในการดำเนินงาน สดช. ได้รับความร่วมมือจากสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย สามารถดาวโหลดแอพลิเคชั่น "ONDE D4D App Portal" ได้ทาง App store และ Play store